TG FONE ที่เดียวจบ ครบทุกโปร - โปรโมชั่นประกันจอแตกจาก TG FONE
โปรโมชั่นจาก ทีจี โฟน

โปรโมชั่นประกันจอแตกจาก TG FONE

1000x1000 film

ซื้อสมาร์ทโฟนที่ ทีจีโฟน รับฟรี Power bank หรือ ฟิล์มกันรอย พร้อมรับความคุ้มครองหน้าจอแตก มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท

ความคุ้มครอง   ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือวางแผนล่วงหน้า
และไม่สามารถควบคุมได้ ต่อหน้าจอโทรศัพท์มือถือแตกร้าว (รวมถึงระบบ Touch Screen แต่ไม่รวมถึงความเสียหายอื่น ๆ ต่อตัวเครื่อง
ข้อมูลและระบบอื่นใด) กระจกหน้าจอแตก หมายถึงกระจกหน้าจอของทรัพย์สินที่เอาประภันภัยแตกร้าวแยกออกเป็นชิ้นส่วนจากกันโดยชัดเจน สิทธิประกันภัย มีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์มือถือที่ได้รับสิทธิประกันภัยนั้น

ต้องได้รับการติดฟิล์มกันรอยโทรศัพท์ด้วยแผ่นฟิล์มภายใต้ตราสินค้า "Autoskin" และได้รับการลงทะเบียนการเอาประกันภัยเท่านั้นอาณาเขตความคุ้มครอง ภายในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1.ความเสียหายจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ตามคำแนะนำในการใช้งานที่มาพร้อมกับเครื่อง
2.ความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามี คลื่นใต้น้ำ หรือลูกเห็บหรือความเหสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงแก้ไข ซ่อมแซมหรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ 
3.สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฏิวัติ การยึดอำนาจ การจลาจลการนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายการกระทำโดยเจตนาร้ายการกระทำอย่างป่าเถื่อนโดยบุคคลใดหรือองค์กรใดที่เกี่ยวข้องทางการเมือง การลุกฮือของประชาชนที่ถึงขนาดหรือเท่ากับการแข็งข้อต่อรัฐบาล การกระทำของขบวนการก่อการร้าย การประกาศกฎอัยการศึก การเข้ายึดหรืออายัดเข้าเป็นของรัฐหรือการสั่งทำลายโดยคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใด ๆ
4.การแตกหักของกระจกจากอัคคีภัยหรือจากการถูกโจรกรรม และ/หรือที่เป็นผลโดยตรงหรืออ้อมมาจากอัคคีภัย และ/หรือการโจรกรรม
5.ความสูญเสียหรือเสียหายที่เป็นผลโดยตรงหรือทางอ้อมมาจากการสึกหรอ เสื่อสภาพ เสื่อมค่าแมลงกัดกิน ถูกสัตว์ทำลาย หรือเกิดจากกรรมวิธีใดของการทำความสะอาด การซักล้าง การบูรณะ การซ่อมแซมหรือปฏิกิริยาของแสง บรรยากาศสภาพดินฟ้าอากาศ รวมถึงฟ้าผ่า
6.ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใด ๆ หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี
7.ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัย
8.การกระทำอันมีลักษณะฉัอโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

เงื่อนไขสิทธิประกันภัย
ผู้ขอรับสิทธิต้องทำการลงทะเบียนเอาประกันภัยที่ www.thaisri.com (จะต้องลงทะเบียนภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้มีการซื้อสินค้า) และจะได้รับบันทึกเลขที่ลงทะเบียนเป็นการยืนยัน

เงื่อนไขการเรียกร้องสินไหม
ผู้ขอรับสิทธิแจ้งเลขที่ทะเบียนเป็น มายัง ส่วนสินไหม บมจ.ไทยศรีประกันภัย โทร 02-878-7111 พร้อมเอกสารการนำเครื่องโทรศัพท์เข้าซ่อมที่ศูนย์หรือตัวแทนจำหน่าย การจ่ายค่าสินไหมขึ้นอยู่ภายใต้ประเภทรุ่นและแบรนด์สินค้า

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อและแสดงตนเป็นเจ้าของเครื่องซากชุดกระจกที่เสียหาย ใบเสร็จการแจ้งการซ่อมของศูนย์

 

หมายเหตุ : ของแถมและการประกันภัยหน้าจอแตกจากทีจีโฟนเข้าร่วมสินค้าในบางรายการ โปรดสอบถามรายละเอียดจากพนักงานขายหน้าร้านก่อนทุกครั้ง