• สินค้าราคาพิเศษ ลดสูงสุด 65%
  • Call Center: 02-237-5559

ช้อปดีมีคืน 2565

ช้อปดีมีคืน 2565
“ "ช้อปดีมีคืน 2565" โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 15 ก.พ.2565”

 

 

 

"ช้อปดีมีคืน" ปี 2565 ช่วย "ลดหย่อนภาษี"

"ช้อปดีมีคืน 2565" โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 15 ก.พ.2565 เพื่อช่วยให้ผู้มีเงินได้สามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ไปยื่น "ลดหย่อนภาษีปี 2565"

ใครมีสิทธิ์ใช้ "ช้อปดีมีคืน" บ้าง ?
▪ผู้ที่สามารถเข้าโครงการช้อปดีมีคืนได้ คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
▪ผู้มีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้สิทธิได้ทุกคน ยกเว้นพวกห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล
▪ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด แล้วขอ "ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป" จากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษี ร่วมกับรายการลดหย่อนภาษีอื่นๆ ได้ตามปกติ

เงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2565
▪หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือ ค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
▪ผู้ใช้สิทธิ์ ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
▪ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ จากการซื้อสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี
▪ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้
▪สำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร
▪เริ่มช้อปดีมีคืนวันที่ 1 ม.ค. 65 - 15 ก.พ. 65 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2565 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2566 เท่านั้น

ช้อปดีมีคืน ซื้อสินค้าและบริการอะไรได้บ้าง
▪ค่าสินค้า
▪ค่าบริการ
▪ค่าสินค้า OTOP

ช้อปดีมีคืน ซื้อสินค้าและบริการอะไรไม่ได้บ้าง
▪ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
▪ค่ายาสูบ
▪ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
▪ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
▪ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
▪ค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
▪ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
▪ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
▪ค่าสาธารณูปโภค
▪ค่าน้ำประปา
▪ค่าไฟฟ้า
▪ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
▪ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 65 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 - 15 ก.พ. 65
▪ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้น

อัตราการลดหย่อนภาษี "ช้อปดีมีคืน"
▪เงินได้สุทธิ 0-150,000 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ “ช้อปดีมีคืน”)

▪เงินได้สุทธิ 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิคืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท

▪เงินได้สุทธิ 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท

▪เงินได้สุทธิ 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท

▪เงินได้สุทธิ 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท

▪เงินได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท

▪เงินได้สุทธิ 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท

▪เงินได้สุทธิตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

*** หมายความว่า จะสามารถลดหย่อนภาษีได้มากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ และ "อัตราภาษี" ที่ต้องจ่ายของแต่ละบุคคลตามรายได้สุทธิในปี 2565

Home Promotion Categories